Tietosuojaseloste

GNN Finland ry (Good News Networking, suomeksi Hyvien Uutisten verkosto) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n (General Data Protection Regulation) edellyttämällä tavalla.
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten GNN Finland ry. kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: GNN Finland ry.(jäljempänä GNN)
Osoite: Kuusmiehentie 28 E 11, 00670 Helsinki
Puhelin: 050 5371773
Sähköposti: info@gnn.fi
Yhteyshenkilö: Orvokki Sädeaho

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään GNN lahjoittajien, GNN toimintaan liittyvien organisaatioiden ja näiden yhteyshenkilöiden sekä GNN luottamushenkilöiden henkilötietoja.

3. Rekisterin nimi
GNN ystävärekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta, lahjoitustietojen ja lahjoitustarkoituksen ylläpito ja kehittäminen sekä lahjoituskohteista tiedottaminen ja myös lahjoittamisesta luopuneiden dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.
Henkilötietojen käsittely perustuu GNN toiminnan tarkoituksen toteuttamiseen.

5. Käsiteltävät henkilötiedot
GNN lahjoittaja-asiakasrekisteri (sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön nimitiedot
• Henkilön yhteystiedot
• Osoitetiedot
• Puhelinnumerotiedot
• Sähköpostiosoitetiedot
• Henkiön itsensä ilmoittamat personoitavat tiedot
• Henkilön jäsennumero
• Jäsenyyden alkaminen ja päättyminen
• Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet
• Henkilön ryhmittelytiedot
• Lahjoittamiseen liittyvät tiedot: Tiedot lahjoituskohteista ja tiedot lahjoituksista

GNN:n sähköpostirekisteri (E-maileri) sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön nimitiedot
• Sähköpostiosoitetiedot
• Henkilön jäsennumero
• Tilastotiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, pankilta (lahjoitustiedot) ja postista (osoitteenmuutokset ja kuolintiedot). Keräämme tietoa myös meille digitaalisten kanaviemme kautta lähetetyistä viesteistä, kuten palautteista ja pyynnöistä.

7. Miten GNN suojaa henkilötietoja
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu GNN järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. GNN ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salatut.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja voidaan luovuttaa GNN yhteistyökumppaneille GNN toimintaan liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

9. Tiedonsiirto kolmansiin maihin
GNN voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
• Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
• GNN on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla GNN yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
• Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

10. Kuinka kauan GNN säilyttää henkilötietoja
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin lahjoittajasuhde on voimassa. Tämän jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan lahjoittajasuhteen päättymisestä GNN oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai säätiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

11. Profilointi
Henkilötietoja voidaan profiloida lahjoituskohteiden ja lahjoitusvolyymin mukaan. Profilointia toteutetaan seuraamalla lahjoittajan kertymää.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa säätiölle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
• vaatia henkilötietojensa poistamista;
• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on GNN oikeutettu etu;
• saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot GNN:lle. GNN käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. GNN voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. GNN voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

14. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Orvokki Sädeaholle osoitteeseen orvokki(at) sadeaho@gnn.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
GNN Finland ry.
Orvokki Sädeaho
Kuusmiehentie 28 E 11
00670 Helsinki

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 26.2.2019.